مشاوره مالیاتی

مشاوره های مالی و مالیاتی به چه کسانی گفته میشود ؟

در سیستم یکپارچه و به منظور استفاده لازم است بدانیم که فرآیند مالی اقتصادی یک شرکت باید یکپارچه باشد. در این شرایط ، نیاز به دیدگاهی منطقی به مبحث مالی ، در ساختار واحد بیشتر هویدا است. در این مسیر، شرکت ثبتی حسابداری و حسابرسی با توجه به تجربه در سیستم یکپارچه مالی خدمات ارائه میدهند

بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مالیات های برگ تشخیص مالیات باید صحیح و متکی اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود تا کلیه فعالیتها و درآمدهای صریح در آن قید و برای مؤدی حقیقی مشخص باشد. این ماده امضاءکنندگان برگ تشخیص مالیات در صورت استعلام مؤدی از تشخیص مالیات ، جزئیات گزارشی را که صدور برگ تشخیص دارد به مؤدی اعلام میشود

براساس ماده ۲۳۸ برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می گردد ، اگرمؤدی نسبت به آن معترض باشد ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به مالیات مراجعه با ارائه اسناد به صورت کتبی تقاضای رسیدگی کند

بر اساس ماده ۲۳۹ صورتی که مؤدی سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، قبولی خود را نسبت به آن کتبا مشخص کند مالیات مطالبه برگ تشخیص قطعی میگردد

بر اساس ماده ۲۴۴مرجع رسیدگی اختلاف های مالیات ضمن مقررات قانون ، مرجع پیش بینی شده هیات حل اختلاف مشخص خواهد بود که در آن سه نفر هستند که یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور،یک نفر قاضی شاغل یا بازنشسته و در اخر یک نفر نماینده اتاق بازرگانی یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه است

تفاوت مشاور مالی و حسابدار چیست ؟

حسابدار وظیفه‌ دارد از صورت‌های مالی نگهداری کند تا کارهایی انجام می گیرد بسیار پشت هم و تکراری است که هزینه‌ها، درآمدها و مصرفی شرکت را ثبت می‌کند اما مشاور مالیاتی باید تضمین اصلی مالی شرکت را تضمین نماید

انواع حسابداری را بشناسیم ؟

* حسابداری خدماتی

* حسابداری بازرگانی

* حسابداری پیمانکاری

* حسابداری تولیدی

* حسابداری خارجی

حسابداری خدماتی

شرکتی که از نظر حسابداری به عنوان شرکت ساده، شرکت های خدماتی هستندکه شرکت های خدماتی عموماً در ارائه خدمات درآمد کسب می کنند مثل بیمارستانها ، شرکت خدمات نظافتی ، کاریاب یا آژانس ها که شرکت ها که پایه بسیار ساده است و این مجموعه فقط هزینه و درآمد دارند

حسابداری بازرگانی

به شرکت هایی که در ازای خرید و فروش کالا کسب درآمد و سود دارند که کالایی را مورد خرید قرار میدهند و درصد سود روی آن درنظر می گیرند و به فروش می رساند

حسابداری پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری شرکت کاری که برای کارفرما صورت وضعیت یا صورت حسابی را تنظیم می نماید مثل ، شرکت مخابرات ، یا وزارتخانه ها

حسابداری تولیدی

شرکت های تولیدی که آن ها شرکت های صنعتی گفته می شود، در ازای تولید کالا ، کسب و فروش آن کسب درآمد می کنند

حسابداری خارجی

شرکت های خارجی با خارج از کشور ، خرید کالا دارد و حسابدار توانایی را دارا است که ثبت سند دارد و درنهایت وارداتی که قیمت اصلی تمام شده کالای وارداتی تقسیم می شوند