انواع صورتجلسه

انواع صورتجلسه

در اینجا به برخی ازعناوین نوع صورتجلسه اشاره میکنیم : مجمع سالیانه ، مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، مجمع فوق العاده ، هئیت مدیره و باید به این نکته توجه کنیم که نو‌ع تغییری که قرار است اعمال کنیم در کدامیک از موارد فوق قرار می گیرد. این نکته حائز اهمیت است که نوع صورتجلسه برطبق نوع ثبت شرکت متفاوت است. در انتصاب جلسه مشخص می شود که جلسه با وجود تمامی اعضا تشکیل یا اکثریت عضوها حضور می پذیرد

برای ‌ثبت یک صورتجلسه اقدامات ذکر شده در ذیل باید انجام پذیرد . در بدو ورود اطلاعات اولیه موارد مورد نیاز باید نام و نام خانوادگی ، شماره کارت ملی و شماره تلفن همراه متقاضی در لیست اولیه قرار بگیرد . همچنین ایمیل (پست الکترونیکی)باید مشخص شود

همچنین باید تاریخ جلسه ی برگزار شده مشخص و در صورت جلسه قید شود. همینطور ساعت شروع و پایان جلسه هم مورد اهمیت است که لیست غایبین و حاضرین هم لحاظ گردد ، تا مورد پذیرش موقت قرار بگیرد . نام موکل و امضا کننده در اخر کادر باید مشخص گردد

تصمیمات جلسه

تصمیماتی که در جلسه مورد بررسی قرار میگیرد باید در تصمیماتی که نشان داده میشود انتخاب گردد زیرا تصمیماتی که نمایش داده می شود در نوشتار نوع صورتجلسه تغییر ایجاد میکند ، برای ورود ابتدا افزودن تصمیم جلسه لحاظ میشود مثلا ، اگر در یک جلسه تصمیمات متعددی مورد بحث قرار گیرد باید در یک صورت جلسه اصلی گمارده شود ، تا مرحله ی بعدی در لیست کار قرار گیرد

این نکته را میتوان بیان کرد که اگر در موضوع صورت جلسه مورد نظر شما تغییر داشته باشد «نام های درخواستی» باید مظابق اخرین تغییر باشد ، در غیر این صورت به مورد «اشخاص جلسه» انتقال باید صورت بگیرد

نام های درخواستی

در ابتدا طبقه بندی حایز اهمیت بودن کار را مشخص باید کرد. در بخش توضیحات متقاضی اگر شرح یا توضیح لازم باشد می توان اضافه کرد. تعداد اسامی اصلی مورد پیشنهاد نباید از ۵ اسم فراتر باشد

اشخاص حاضر جلسه

در این مرحله باید تعداد عضوها که در جلسه بصورت رسمی حضور بهم رساندند مشخص شود. ممکن است شخصی وکیل یا نماینده نفر دوم دیگر باشد که در جلسه حضور بهم رسانیده باشد. به همین شکل شخصی که سهامدار شرکت باشد این عنوان انتخاب می شود

از اصلی ترین نکات در این مرحله نوع شخص ، نام شخص ، نام خانوادگی شماره کارت ملی و نام پدر باید لحاظ شود. نکته ای که در قسمت بعدی موارد وجود دارد ، تابعیت میباشد. گزینه پیش رو انتخاب ایرانی و غیر ایرانی است. اگر گزینه فعال ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره کارت ملی شخص تایید شود ولی در صورتی که غیر ایرانی انتخاب شود باید شماره گذرنامه درج شود. در مواردی که نوع شخص ، حقوقی باشد نیز نام شخص ، شناسه ملی و شماره ثبتی مورد نیاز است

سمت اشخاص حاضر درجلسه

سمت اشخاص جلسه مشخص می شود که در حکم نفرات شرکت باید لحاظ شود. اگر سمت شخص حاضر در جلسه نماینده سهام دار و یا وکیل سهام دار باشد باید ابتدا نماینده/وکیل انتخاب گردد مرحله ی بعدی نوع نمایندگی خواهد بوددر انتها ثبت ارتباط شخص تایید میشود

متن صورتجلسه

این عنوان متن صورتجلسه لحاظ می شود. این متن بر اساس آنچه در تصمیمات اصلی مورد انتخاب قرار میگیرد قابلیت تغییر به خود میگیرد تا پذیرش نهایی انجام گیرد

ثبت نهایی

وقتی اطلاعات اصلی و پایه صورتجلسه به طور صحیح و جامع مورد تایید قرار گرفته شود ، جهت ارسال صورتجلسه الکترونیکی به ثبت شرکت ها اقدام صورت میگیرد . در اینجا به متقاضی نشان می دهند که باید به دقت موارد را مطالعه کند تا نکته ای جا نماند تا پذیرش نهایی مورد تایید قرار گیرد . اکنون میتوان صورت جلسه کاملی داشت