دفاتر پلمپ چیست

دفاتر پلمپ چیست؟

شرکت‌های تجاری ثبت شده ، بازرگانان باید نسبت به دریافت دفاتر تجاری اقدام نمایند. این دفاتر به منظور ثبت هزینه‌ ها و معاملات و درآمد‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد که همه ی مراودات تجاری را به صورت روزانه ، هفتگی و بهترین حالت ماهانه در دفتر مخصوص وارد مینماید. برای عدم تقلب و سوءاستفاده ، این دفتر‌ها توسط اداره ثبت شرکت ها مهر و پلمپ می‌شوند و برای ارائه به اداره دارایی میباشد درجه اعتباری دیگری ندارد

آیا دریافت دفاتر پلمپ الزامی است؟

دفتر روزنامه امهم‌ترین دفتر قانونی هستند این دفتر از جمله دفاتری که باید پلمپ شده باشد و هر فعال اقتصادی به صورت مبادلات تجاری و معاملات مربوط به اسناد اعم از جمله خرید ، فروش ، ضمانت و ثبت شود .علاوه بر این‌ها صادرات، واردات و تنخواه هم باید درج گردد

انواع دفاترکدامهاست ؟

دفاتر رسمی چند نوع که دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر اندیکاتور.

دفتر روزنامه را چقدر میشناسید ؟

دفتر روزنامه مهم‌ترین دفتر قانونی هستند این دفتر از جمله دفاتری که باید پلمب باشد و هر فعال اقتصادی به صورت مبادلات تجاری و معاملات مربوط به اسناد اعم از جمله خرید، فروش، ضمانت و ثبت شود.علاوه بر این‌ها صادرات، واردات و تنخواه هم باید درج گردد

دفتر روزنامه عمومی را چقدر میشناسید ؟

این دفتر مخصوص ثبت کلیه معاملات مالی است

دفتر روزنامه اختصاصی را چقدر میشناسید ؟

در این دفتر عملیات مختلف به تفکیک نوع معامله ثبت میگردد

دفتر کل را چقدر میشناسید ؟

دفتر کل یکی از دفاتر رسمی است که باید پلمب شود. دفتری است که کلیه عملیات مالی ثبت در دفتر روزنامه به آن منتقل می‌شود. حساب در دفتر کل یک صفحه اختصاصی دارد و معاملات دفتر روزنامه باید حداقل هفته‌ای یک بار از دفتر استخراج شود

دفتر دارایی را چقدر میشناسید ؟

در حال حاضر دفتر دارایی وجود ندارد و این دفتر دفاتری که باید پلمب شوند نیست

دفتر اندیکاتور را چقدر میشناسید ؟

این دفتر نیز پلمب نمی‌شود. تنها صورت‌حساب‌ها، مکاتبات و مخابرات در آن وجود خواهد داشت

دفاتر غیر رسمی را چقدر میشناسید ؟

دفاتر غیر رسمی دفاتر قانونی‌ای هستند که حسابداری و ریز عملیات برای ثبت در دقیق‌تر بهره ان است

دفتر معین را چقدر میشناسید ؟

دفتر معین جزو دفاتر غیررسمی است که مجزایی حساب‌های دفتر کل است. که سه نوع

دفتر معین بدهکاران

دفتر معین بستانکاران

دفتر معین اموال